Regulamin

BIŻUTERIA WARUNKI UŻYTKOWANIA I WARUNKI ZAKUPU:

Niniejsze Warunki użytkowania i warunki zakupu (zwane dalej „Warunkami”) określają warunki korzystania z niniejszej witryny internetowej (www.iseeyou.design) i zakupu zamieszczonych w niej produktów.

WPROWADZENIE:

Informujemy, że I See You jest polskim podmiotem gospodarczym z siedzibą przy ulicy Kazimierzowskiej 71/75, lokal 49, 02-518 Warszawa, Polska, zarejestrowanym pod numerem REGON 389710071 i posiadającą numer NIP: 5212925001.
 

DANE I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA:

Informacje lub dane osobowe przekazane nam przez Klienta będą traktowane zgodnie z ustaleniami oraz określonych politykach prywatności każdego formularza internetowego.
Korzystając z tej witryny internetowej, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych i oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. W związku z tym Klient zobowiązuje się:


1. Korzystać z niniejszej witryny internetowej wyłącznie w celu przekazywania zgodnych z prawem zapytań lub składania zamówień.

2. Nie dokonywać fałszywych ani nieuczciwych zamówień. W razie stwierdzenia fałszerstwa lub oszustwa I See You jest upoważniona do anulowania zamówienia i poinformowania odpowiednich władz. I See You nie przyjmuje też żadnego rodzaju odpowiedzialności za żadne szkody i/lub wydatki, które mogą z tego wyniknąć.

3. Dostarczyć I See You swój adres e-mail, adres pocztowy i/lub inne dane kontaktowe w sposób prawdziwy i dokładny. Klient zgadza się też, że I See You może skorzystać z tych informacji w celu skontaktowania się z nim w razie potrzeby.

4. Klient oświadcza, że ma ponad 18 (osiemnaście) lat i posiada zdolność prawną do zawierania umów. W związku z tym I See You może zweryfikować, przy pomocy dowolnych środków, jakie uzna za stosowne, spełnienie powyższego wymogu.
 

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG I PRODUKTÓW I See You:

Produkty oferowane w tej witrynie internetowej (medaliony, zawieszki, łańcuszki) są dostępne wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku gdy Klient prosi o przesyłkę poza granice wyżej wymienionego terytorium, I See You zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i/lub anulowania zamówienia.
Wszystkie zamówienia produktów I See You są uzależnione od ich dostępności. W przypadku trudności z dostawą lub braku zapasów I See You poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwróci mu wszelkie kwoty, jakie mogły zostać zapłacone.
 

ZAMÓWIENIA:

W jaki sposób składa się zamówienia?

Aby złożyć zamówienie, Klient musi postępować zgodnie z procedurą realizacji zakupu internetowego i kliknąć przycisk „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”. Następnie Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”) w ciągu 24 godzin od jego złożenia. Klient zostanie również poinformowany pocztą elektroniczną, że zamówienie jest w trakcie wysyłki („Potwierdzenie wysyłki”). Jeśli Klient pomylił się podczas wysyłania danych powinien skontaktować się z Działem obsługi klienta: info@iseeyou.design

W jaki sposób realizowane są wysyłki i dostawy?

W momencie dokonywania płatności przez Klienta I See You poprosi go o wybranie metody wysyłki w celu realizacji dostawy zamówienia. Koszty wysyłki różnią się w zależności od wybranej metody wysyłki i są automatycznie przetwarzane podczas procesu płatności oraz przed finalizacją zamówienia. Czas dostawy zamówienia wynosi od 2 do 3 pełnych dni roboczych, od daty złożenia zamówienia i zapłaty odpowiedniej ceny. Dni robocze definiuje się jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt oznaczonych w oficjalnym kalendarzu. *

Czy I See You może anulować zamówienie?

I See You zastrzega sobie prawo do anulowania dowolnego zamówienia (nawet po jego wcześniejszej akceptacji), nie ponosząc odpowiedzialności za żadne szkody i/lub wydatki, w następujących przypadkach:

1. Gdy w sklepie internetowym wystąpił nieumyślny błąd, na przykład błąd dotyczący płatności lub zapasów.

2. Gdy istnieją powody, aby sądzić, że Klient jest nieletni lub że użyta karta kredytowa nie spełnia wymogów opisanych w niniejszych Warunkach.

3. Gdy dane dotyczące płatności dostarczone przez Klienta są nieprawidłowe lub niemożliwe do weryfikacji.

 4. Gdy adres dostawy podany przez Klienta znajduje się poza terytorium lub zamówienie nie może zostać dostarczone na adres podany przez Klienta.

Po wykryciu któregokolwiek z tych przypadków I See You powiadomi Cię o tym pocztą elektroniczną w celu rozwiązania problemu przed podjęciem jakichkolwiek działań.

 NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU: 

Po otrzymaniu zamówienia zaleca się, aby Klient sprawdził stan zamówienia (biżuterii). W razie wykrycia wady lub niezgodności Klient może zdecydować się: (i) zwrócić produkt, a I See You zwróci odpowiednią kwotę zakupu oraz wszystkie koszty wysyłki, które mogły zostać zapłacone, lub (ii) wymienić produkt na nowy w dobrym stanie, bez dodatkowych opłat w terenie 14 dni.

WYMIANA I ZWROTY:

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient nie jest zadowolony z produktu zakupionego w www.iseeyou.design ma 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty dostarczenia produktu, aby dokonać jego zwrotu.

I See You zwróci pełną kwotę ceny produktu przy pomocy tego samego środka płatności, jaki został wykorzystany przez Klienta przy wstępnej transakcji. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 7 dni kalendarzowych od odbioru towarów w magazynach I See You. Koszty wysyłki i zwrotu nie zostaną zwrócone w przypadkach, w których ma to zastosowanie. Koszty wysyłki zostaną zwrócone wyłącznie wtedy, gdy I See You dostarczy inny produkt przez pomyłkę lub produkt z wadą. Chęć zwrotu należy wyrazić w mailu wysłanym na adres: info@iseeyou.design z tytułem „Zwrot”, odeślemy formularz oraz dane adresowe. Bezpośrednie koszty odsyłki towaru ponosi kupujący. Produkt musi być w idealnym stanie i oryginalnym opakowaniu. Czas, w jakim depozyt pojawi się na koncie Klienta zależy od jego banku.

Prawo odstąpienia od umowy: Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w okresie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia produktu bez konieczności podawania powodu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi powiadomić I see You o decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie przy pomocy następujących środków: Mail: Chęć zwrotu należy wyrazić w mailu wysłanym na adres: info@iseeyou.design z tytułem „Zwrot”, odeślemy formularz oraz dane adresowe.  

Konsekwencje odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od umowy I see You zwróci Klientowi wszystkie płatności otrzymane po dokonaniu zakupu, w tym koszty wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta metody dostawy innej niż najtańsza oferowana metoda dostawy), bez zbędnej zwłoki i w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przekazania informacji przez Klienta o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. I See You zrealizuje zwrot kosztów przy pomocy tej samej metody płatności, jaka została wykorzystana przez Klienta przy wstępnej transakcji. I See You może wstrzymać realizację zwrotu kosztów do momentu otrzymania produktów lub przedstawienia dowodu otrzymania ich zwrotu. Klient musi zwrócić lub dostarczyć towary bezpośrednio bez zbędnej zwłoki i w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez niego informacji o odstąpieniu od umowy. Dokonanie zwrotu należy do obowiązków i odbywa się na koszt kupującego, który musi dołączyć do niego potwierdzenie zakupu. Produkt musi być w idealnym stanie i oryginalnym opakowaniu. Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy, będziesz ponosić odpowiedzialność jeśli wystąpi zmniejszenie wartości produktów wynikające z obchodzenia się z nimi, innego niż niezbędne do ustalenia ich charakteru, właściwości lub sposobu działania.

ZAKUP W CHARAKTERZE GOŚCIA:

Witryna internetowa I See You umożliwia również zakupy za pośrednictwem opcji zakupów w charakterze gościa. W ramach tej formy zakupu Klient zostanie poproszony wyłącznie o podanie informacji niezbędnych do przetworzenia zamówienia.
Po zakończeniu procesu zakupu Klient będzie mógł zarejestrować się jako użytkownik lub kontynuować jako niezarejestrowany użytkownik.

CENY I PODATKI:

Widoczne w witrynie internetowej ceny produktów obowiązują w momencie zakupu. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, ale nie wpłynie to na zamówienia, które już zostały zaakceptowane.
Wszystkie ceny produktów, koszty wysyłki i inne usługi uwzględniają podatek. Koszty wysyłki są dodawane do każdego zamówienia. I See You zawsze poinformuje Cię o cenie całkowitej, w tym o wszystkich podatkach i innych kosztach, takich jak opłaty i możliwe koszty dostawy.
Klient  upoważnia I See You do wystawienia faktury w formacie elektronicznym, chociaż może w dowolnym momencie zasygnalizować chęć otrzymania faktury papierowej. W takim przypadku wystawimy i wyślemy fakturę w tym formacie.

METODY PŁATNOŚCI:

Przelew na konto bankowe:

Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

Przelew on-line:

Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez:

- PayPal

- Braintree

- PayU

- Blik

I See You akceptuje tylko wyżej wymienione  metody płatności. W przypadku próby dokonania zapłaty w jakikolwiek inny sposób I See You nie ponosi odpowiedzialności za utratę płatności ani żadne inne szkody spowodowane działaniem Klienta. Płatność jest akceptowana wyłącznie w zł.

OSTRZEŻENIE O FAŁSZERSTWIE:

Produkty I See You są dostępne wyłącznie w witrynie I See You (www.iseeyou.design), i u oficjalnych dystrybutorów. Kupujący powinni zachować ostrożność w przypadku produktów sprzedawanych za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów. 

OBSŁUGA KLIENTA:

W razie jakichkolwiek roszczeń lub zapytań możesz skontaktować się z I See You, korzystając z odpowiedniej sekcji witryny internetowej lub następujących środków komunikacji:
Numer telefonu: +48 508 996 994
Adres e-mail: info@iseeyou.design 

OBOWIĄZKI SPÓŁKI: I See You gwarantuje jakość usługi zamówionej przez Sklep internetowy.
Gwarantujemy realizację wszelkich praw, jakie obowiązujące przepisy przyznają konsumentom i użytkownikom.
Nieprzestrzeganie któregokolwiek z niniejszych Warunków może skutkować zwrotem produktów lub anulowaniem usług zakupionych przez Klienta. 

GWARANCJE:

I See You ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wszelki brak zgodności dostaw przez okres dwóch lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyłącza się gwarancję z tytułu wszelkich szkód spowodowanych użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem* (*patrz karta „Pięlęgnacja i ochrona biżuterii” dodana do każdego zamówienia) oraz ogólnie wszelkie postanowienia wyłączone na mocy obowiązujących przepisów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI:

O ile wyraźnie nie ustalono inaczej w niniejszych Warunkach, odpowiedzialność I See You w odniesieniu do dowolnego produktu zakupionego w witrynie internetowej będzie ściśle ograniczona do ceny zakupu tego produktu.
Wszystkie opisy, zdjęcia produktów, informacje i materiały znajdujące się w niniejszej witrynie są dostarczane w formie „takiej, jak jest”, bez wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, z wyjątkiem tych ustalonych przez prawo oraz wizualizacji komputerowych 3D reklam, które mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości. Niektóre produkty mogą wydawać się nieco większe lub mniejsze w porównaniu z ich rzeczywistym rozmiarem ze względu na konfigurację ekranu i technikę fotograficzną. Inne produkty mogą być przedstawiane w rozmiarze większym niż ich rzeczywisty rozmiar, aby wyraźnie pokazać szczegóły, lub mniejszym niż ich rzeczywisty rozmiar, aby pokazać cały artykuł. W tym sensie, Klient ma obowiązek zaznajomić się z opisem i wyszczególnionymi tam wymiarami produktów. Kiedy Klient podpisze umowę w charakterze konsumenta i użytkownika, I See You ma obowiązek dostarczyć produkty zgodne z umową, ponosząc odpowiedzialność wobec Klienta za każdy brak zgodności istniejący w momencie dostawy produktu. Ponadto odcienie kolorystyczne na zdjęciach produktów w sklepie internetowym mogą zmieniać się przy zmianie rozdzielczości monitora i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów.
Produkty, które sprzedajemy, mogą stanowić pewne warianty ze względu na właściwości naturalnych materiałów np. kamieni wykorzystywanych w ich produkcji. Te właściwości, jak np. m.in. różnice w kolorach, rozmiarach, teksturach, nie będą uznawane za wady lub błędy.


SIŁA WYŻSZA: 

I See You nie ponosi odpowiedzialności za żadne naruszenia lub opóźnienia w realizacji żadnego z przyjętych zobowiązań, jeśli jest to spowodowane wydarzeniami, które znajdują się poza naszą racjonalną kontrolą („Działanie siły wyższej”).
Działanie siły wyższej obejmuje wszelkie działania, zdarzenia, brak realizacji, zaniedbania lub wypadki pozostające poza naszą racjonalną kontrolą oraz między innymi:


1. Strajki, blokady lub inne działania przemysłowe.
2. Rozruchy, rewolucje, inwazje, groźby lub ataki terrorystyczne, wojnę (wypowiedzianą lub nie) bądź groźby wojny lub przygotowania do wojny.
3. Pożary, wybuchy, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, osuwanie się ziemi, epidemię lub dowolne inne klęski żywiołowe.
4. Brak możliwości korzystania z pociągów, łodzi, samolotów, transportu zmotoryzowanego lub innych środków transportu, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
5. Brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych systemów telekomunikacyjnych.
6. Ustawy, dekrety, rozporządzenia, regulacje lub ograniczenia organów rządowych lub publicznych.

Przyjmuje się, że wykonywanie zobowiązań zostanie zawieszone w okresie występowania „Działania siły wyższej”, a I See You będzie przysługiwać przedłużenie terminu realizacji tych zobowiązań na okres czasu równy występowaniu „Działania siły wyższej”. I See You wykorzysta wszelkie uzasadnione środki do zakończenia „Działania siły wyższej” lub znalezienia rozwiązania umożliwiającego I See You realizację swoich zobowiązań pomimo „Działania siły wyższej”.

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA: 

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie prawa autorskie, zarejestrowane znaki towarowe i inne prawa własności przemysłowej i intelektualnej dotyczące całej zawartości witryny internetowej należą do I See You lub osób, które przyznały I See You licencję na ich wykorzystywanie.
 

PISEMNA KOMUNIKACJA: 

Obowiązujące przepisy wymagają, aby część informacji lub komunikatów wysyłanych przez I See You była przekazywana na piśmie. Klient, korzystając z niniejszej witryny internetowej, zgadza się, że większość z tych komunikatów z I See You będzie w formie elektronicznej.
W związku z tym I See You będzie kontaktować się z Klientem przy pomocy poczty elektronicznej lub publikując powiadomienia w witrynie internetowej. W celach umownych Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie tych elektronicznych środków komunikacji i uznaje zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi komunikacji pisemnej.
 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW: 

Umowa jest wiążąca zarówno dla Klienta, jak i I See You, a także dla ich następców prawnych, beneficjentów i cesjonariuszy. Klient nie może przekazywać, cedować, obciążać ani w żaden inny sposób przenosić umowy ani żadnych praw lub zobowiązań z niej wynikających, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody I See You.
Możemy przekazywać, cedować, obciążać lub w inny sposób przenosić umowę lub wszelkie prawa lub obowiązki z niej wynikające w dowolnym czasie w okresie jej obowiązywania, bez wpływu na prawa Klienta.
 

ZRZECZENIE SIĘ PRAW: 

Brak wymogu I See You w zakresie ścisłego przestrzegania dowolnego ze zobowiązań podjętych przez Klienta, wynikających z umowy lub niniejszych Warunków, lub brak realizacji przez I See You praw lub działań, które mogą mieć zastosowanie na mocy niniejszej umowy lub Warunków, nie oznacza zrzeczenia się lub ograniczenia tych praw lub działań ani nie zwalnia Klienta z realizacji takich zobowiązań.
Żadne zrzeczenie się przez I See You określonego prawa lub działania nie stanowi zrzeczenia się innych praw lub działań wynikających z umowy lub Warunków.
Żadne zrzeczenie się przez I See You żadnego z niniejszych Warunków bądź praw lub działań wynikających z umowy nie będzie miało mocy prawnej, o ile nie zostanie wyraźnie ustalone, że jest to zrzeczenie się, a następnie sformalizowane i przekazane Klientowi na piśmie zgodnie z powyższymi postanowieniami.
 

CAŁOŚĆ UMOWY I CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ: 

Niniejsze Warunki wraz z wszystkimi dokumentami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie stanowią całość porozumienia pomiędzy Klientem a I See You w odniesieniu do jego przedmiotu. W związku z tym zastępują one wszelkie inne zobowiązania, porozumienia lub wcześniejsze przyrzeczenia uzgodnione pomiędzy Klientem a I See You, zarówno ustnie, jak i pisemnie.
Klient i I See You potwierdzają, że wyrazili zgodę na podpisanie umowy, nie opierając się na żadnym oświadczeniu ani przyrzeczeniu złożonym przez drugą stronę lub które można by wywnioskować z dowolnego oświadczenia lub pisma we wcześniej prowadzonych przez nich negocjacjach, z wyjątkiem tych wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.
Ani Klient, ani I See You nie będzie mieć prawa do podjęcia żadnych działań w związku z nieprawdziwym oświadczeniem wystosowanym przez drugą stronę, ustnym lub pisemnym, przed datą zawarcia umowy (chyba że takie nieprawdziwe oświadczenie zostało wystosowane w sposób nieuczciwy), a jedyne działanie, jakie druga strona podejmie będzie w przypadku naruszenia postanowień umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków.
Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków lub którekolwiek z postanowień umowy uznano za nieważne i nieposiadające mocy prawnej na mocy prawomocnej decyzji wydanej przez właściwy organ, pozostałe warunki pozostają w mocy, bez uszczerbku ze strony niniejszej deklaracji nieważności.
 

ZMIANY WARUNKÓW:

I See You zastrzega sobie prawo do korekty i zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie.
Klient będzie podlegać politykom i Warunkom obowiązującym w momencie korzystania z niniejszej witryny internetowej lub złożenia każdego zamówienia
 

JĘZYK, OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I JURYSDYKCJA:

Językiem formalizacji umowy pomiędzy I See You a Klientem jest język polski.
Korzystanie z naszej witryny internetowej i umowy zakupu produktów zawierane przy pomocy witryny internetowej podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory wynikające lub odnoszące się do korzystania z witryny internetowej lub wspominanych umów podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów i trybunałów miejsca zamieszkania/siedziby Klienta.
Komisja Europejska zapewnia konsumentom internetową platformę do rozstrzygania roszczeń dotyczących zakupów, która jest dostępna pod następującym łączem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl